מדיניות פרטיות

כללי

אתר  https://www.dr-briscoe.co.il מופעל על ידי ד"ר בריסקו.

בטרם שימוש באתר, קראו ביסודיות את תנאי מדיניות הפרטיות המופיעים באתר. תנאים אלו נועדו להבהיר כיצד המרכז משתמש במידע הנאסף על ידו או הנמסר לו על ידי המשתמשים באתר ומפרט את זכויותיכם בקשר למידע האישי שלכם ואת האופן בו תוכלו ליצור עמנו קשר בדבר מדיניות פרטיות זו.

השימוש והגלישה באתר, מהווים הסכמה מצדך לכל התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו. כל מסירת מידע לאתר כמוה כהסכמה מצדך לשימוש, גילוי, חשיפה ואיסוף של המידע בהתאם לתנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדת לגברים ולנשים כאחד.

 

מסירת פרטים

בחלק מדפי האתר, בטפסים ליצירת קשר, תתבקש למסור מידע כגון שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה, מגדר, כתובת, מיקוד, מספר טלפון. הזנת הפרטים האישיים באתר תחשב כהסכמה מצדך ולא תוכל להעלות טענה או תביעה כנגד ד”ר בריסקו בעניין זה.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשמירת המידע במאגרי המידע של ד”ר בריסקו ולשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם בהתאם למדיניות פרטיות זו לא תחשב כפגיעה בפרטיות ולא תזכה אותו בכל סעד או פיצוי כלשהו.

 

מאגר מידע

בראש וראשונה המידע שמסרתם נועד על מנת לספק לכם את השירותים הרפואיים האיכותיים ביותר ובכלל זאת עיבוד מידע רפואי, מעקב רפואי וקביעת תורים. בנוסף, המידע משמש ליצור עמכם קשר ולאפשר לכם להזדהות בקלות בעת יצירת קשר עמנו, באופן שיבטיח שתקבלו שירות ברמה המיטבית.

פרטיך האישיים ישמרו במאגר המידע של ד”ר בריסקו. אינך חייב על פי דין למסור את המידע, אולם בלי מסירתו לא תוכל להשתמש בשירותי האתר המצריכים הרשמה ומסירת פרטים כאמור.

בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך רשאי, בכל עת, לפנות למרכז (בין אם בעצמך ובין אם על ידי מיופה כח או על ידי אפוטרופוס אם מונה לך כזה) ולבקש לעיין במידע הנוגע לגביך ומצוי במאגר זה.

הנך זכאי לבקש מהמרכז למחוק ו/או לשנות ו/או לתקן את פרטיך האישיים המצויים במאגר המידע, והמרכז יפעל בהתאם להוראות הדין.

ד”ר בריסקו יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידך במועד ההרשמה ו/או בנתונים או מידע שיצטברו אודותיך בעת השימוש באתר בין היתר, ליצירת קשר, להעביר מידע לידיעתך ולעדכן אותך בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי המרכז או על ידי אחרים עמם יתקשר המרכז , שיפור השירותים המוצעים באתר.

 

שיתוף מידע לצד שלישי

ד”ר בריסקו לא ימכור ו/או ישכיר ו/או יעביר מידע מזוהה אודותיכם, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתכם המפורשת.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, ד”ר בריסקו, יהיה רשאי לשתף את המידע האישי אודותיכם עם צדדים שלישיים בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ולהנחיית רשם מאגרי מידע בדבר שימוש בשירותי מיקור חוץ לעיבוד מידע אישי. בין היתר, חשיפת מידע אודותיכם, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים בהתאם להוראות האמורות לעיל, במקרים הבאים:

המרכז ימסור מידע במידת הצורך או כנדרש על פי חוק או בהליכים משפטיים על פי הוראת רשות מוסמכת.

בכל מקרה בו המרכז יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

במקרה וד”ר בריסקו יאחד את פעילותו במסגרת גוף אחר, לרבות מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות. במקרה כאמור, המרכז יפעל ויוודא כי הצד השלישי יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

קישורים

באתר זה עשויים להימצא קישורים לאתרי אינטרנט נוספים. מדיניות הפרטיות של אתר זה אינה חלה עליהם ולפיכך עליך לבדוק מהי מדיניות הפרטיות של כל אתר מקושר.

 

יצירת קשר

במידה ויש לך שאלות הנוגעות לאמור במסמך זה, אנא צור עימנו קשר בטלפון 0504090966, 

אימייל: eyeco@assuta.co.il

 

אמצעי הגנה

ד”ר בריסקו מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. הגם שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי ד”ר בריסקו, אין בהם כדי להבטיח הגנה מלאה על המידע שתמסור דרך האתר. לפיכך, המרכז אינו מתחייב שהשירותים המוצעים באתר יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית ועליך לשקול בזהירות את המידע שאתה מעביר לאתר.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של ד”ר בריסקו עשויה להשתנות מעת לעת, בכפוף לדין החל. המרכז רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות, ללא מתן הודעה מראש. אנא בדוק כי הנך מודע למדיניות העדכנית.

מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה ביום 1.12.2023

Call Now Button